دیالوگ های ماندگار

[ فیلم، سریال و کتاب ]

مهر 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
7 پست
خرداد 91
5 پست
آبی به رنگ آسمان
بادبادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند The kites always rise with adverse winds.