دیالوگ های ماندگار

[ فیلم، سریال و کتاب ]

» ۱۳٩٦/۱/٢٦ :: 105
» ۱۳٩٥/۱۱/۳ :: 104
» ۱۳٩٥/۱٠/۳ :: 102
» ۱۳٩٥/٩/۱۱ :: 101
» ۱۳٩٥/۱/۱٩ :: 100
» ۱۳٩٤/۱٠/٩ :: 99
» ۱۳٩٤/٩/۳٠ :: 98
» ۱۳٩٤/٦/٧ :: 97
» ۱۳٩٤/٢/۱ :: 96
» ۱۳٩٤/۱/۱٤ :: 95
» ۱۳٩۳/۱٢/۱ :: 94
» ۱۳٩۳/۱۱/٢٥ :: 93
» ۱۳٩۳/۱۱/۱۸ :: 92
» ۱۳٩۳/۱٠/٢٠ :: 91
» ۱۳٩۳/٩/٢۸ :: 90
» ۱۳٩۳/٩/٢٤ :: 89
» ۱۳٩۳/٩/۱٤ :: 88
» ۱۳٩۳/۸/۱٧ :: 87
» ۱۳٩۳/٧/٥ :: 86
» ۱۳٩۳/٦/٢٠ :: 85
» ۱۳٩۳/٦/٧ :: 84
» ۱۳٩۳/٥/۳۱ :: 83
» ۱۳٩۳/٥/۱٧ :: 82
» ۱۳٩۳/٥/٩ :: 81
» ۱۳٩۳/٤/٢٤ :: Special 80
» ۱۳٩٢/۸/٩ :: 79
» ۱۳٩٢/۸/٢ :: 78
» ۱۳٩٢/٧/٢٦ :: 77
» ۱۳٩٢/٧/۱٩ :: 76
» ۱۳٩٢/٧/۱۱ :: 75
» ۱۳٩٢/٧/٤ :: 74
» ۱۳٩٢/٦/٢۸ :: 73
» ۱۳٩٢/٦/٢۱ :: 72
» ۱۳٩٢/٦/۱٤ :: 71
» ۱۳٩٢/٦/٧ :: 70
» ۱۳٩٢/٦/۱ :: 69
» ۱۳٩٢/٥/٢٤ :: 68
» ۱۳٩٢/٥/۱٧ :: 67
» ۱۳٩٢/٥/۱٠ :: 66
» ۱۳٩٢/٥/٤ :: 65
» ۱۳٩٢/٤/٢٧ :: 64
» ۱۳٩٢/٤/٢۱ :: 63
» ۱۳٩٢/٤/۱٢ :: 62
» ۱۳٩٢/٤/٦ :: 61
» ۱۳٩٢/۳/۳٠ :: 60
» ۱۳٩٢/۳/٢۳ :: 59
» ۱۳٩٢/۳/۱٦ :: 58
» ۱۳٩٢/۳/٩ :: 57
» ۱۳٩٢/۳/٢ :: 56
» ۱۳٩٢/٢/٢٦ :: 55
» ۱۳٩٢/٢/۱٩ :: 54
» ۱۳٩٢/٢/۱٢ :: 53
» ۱۳٩٢/٢/٧ :: 52
» ۱۳٩٢/۱/۳٠ :: 51
» ۱۳٩٢/۱/٢٢ :: 50
» ۱۳٩٢/۱/۱٥ :: 49
» ۱۳٩٢/۱/٩ :: 48
» ۱۳٩٢/۱/۱ :: 47
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٤ :: 46
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٧ :: 45
» ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ :: 44
» ۱۳٩۱/۱٢/٥ :: 43
» ۱۳٩۱/۱۱/٢۸ :: 42
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٩ :: 41
» ۱۳٩۱/۱۱/۱۳ :: 40
» ۱۳٩۱/۱۱/٥ :: 39
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۸ :: 38
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۱ :: 37
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٤ :: 36
» ۱۳٩۱/۱٠/٧ :: 35
» ۱۳٩۱/٩/۳٠ :: 34
» ۱۳٩۱/٩/٢٤ :: 33
» ۱۳٩۱/٩/۱٧ :: 32
» ۱۳٩۱/٩/۱٠ :: 31
» ۱۳٩۱/٩/٢ :: 30
» ۱۳٩۱/۸/٢٥ :: 29
» ۱۳٩۱/۸/۱۸ :: 28
» ۱۳٩۱/۸/۱۱ :: 27
» ۱۳٩۱/۸/٥ :: 26
» ۱۳٩۱/٧/٢٧ :: 25
» ۱۳٩۱/٧/٢۱ :: 24
» ۱۳٩۱/٧/۱۳ :: 23
» ۱۳٩۱/٧/٧ :: 22
» ۱۳٩۱/٦/۳٠ :: 21
» ۱۳٩۱/٦/٢٤ :: 20
» ۱۳٩۱/٦/۱٦ :: 19
» ۱۳٩۱/٦/۱٠ :: 18
» ۱۳٩۱/٦/۳ :: 17
» ۱۳٩۱/٥/٢٦ :: 16
» ۱۳٩۱/٥/۱٩ :: 15
» ۱۳٩۱/٥/۱۳ :: 14
» ۱۳٩۱/٥/٥ :: 12+1
» ۱۳٩۱/٤/٢٩ :: 12
» ۱۳٩۱/٤/٢٤ :: 11
» ۱۳٩۱/٤/٢۱ :: 10
» ۱۳٩۱/٤/۱٥ :: 9
» ۱۳٩۱/٤/۱٢ :: 8
» ۱۳٩۱/٤/٩ :: 7
» ۱۳٩۱/٤/٥ :: 6
» ۱۳٩۱/۳/۳۱ :: 5
» ۱۳٩۱/۳/٢۸ :: 4
» ۱۳٩۱/۳/٢٥ :: 3
» ۱۳٩۱/۳/٢٢ :: 2
» ۱۳٩۱/۳/۱٩ :: 1